ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਡਰਾਈ ਇਮਿਊਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ |ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ |ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ |ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ |ਵਿਆਪਕ ਮੀਨੂ

ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 (VB12) ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਪ੍ਰੋਗ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਪ੍ਰੋਗ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨ (ਪ੍ਰੋਗ)।

 • CRP/SAA ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ

  CRP/SAA ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਸਟ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਰਿਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (CRP) ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਐਮੀਲੋਇਡ ਏ (SAA) ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • PCT/IL-6 ਸੰਯੁਕਤ

  PCT/IL-6 ਸੰਯੁਕਤ

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲਸੀਟੋਨਿਨ (ਪੀਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ-6 (ਆਈਐਲ-6) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • 25-OH-VD ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  25-OH-VD ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 25-ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ (25-OH-VD) ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • TT4 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  TT4 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਥਾਈਰੋਕਸੀਨ (TT4) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • TT3 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  TT3 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਇਰੋਨਾਈਨ (TT3) ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • HbA1c

  HbA1c

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ HbA1c ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ (HGH)

  ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ (HGH)

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਰਮੋਨ (HGH) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਫੇਰੀਟਿਨ (ਫੇਰ)

  ਫੇਰੀਟਿਨ (ਫੇਰ)

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਟਿਨ (ਫੇਰ) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੀਨ 2 (ST2)

  ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੀਨ 2 (ST2)

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜੀਨ 2 (ST2) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਐਨ-ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋ-ਬ੍ਰੇਨ ਨੈਟਰੀਯੂਰੇਟਿਕ ਪੇਪਟਾਇਡ (NT-proBNP)

  ਐਨ-ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋ-ਬ੍ਰੇਨ ਨੈਟਰੀਯੂਰੇਟਿਕ ਪੇਪਟਾਇਡ (NT-proBNP)

  ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ-ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋ-ਬ੍ਰੇਨ ਨੈਟਰੀਯੂਰੇਟਿਕ ਪੇਪਟਾਇਡ (NT-proBNP) ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

123ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/3