ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਪੀਸੀਆਰ |ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ |ਕੋਲੋਇਡਲ ਗੋਲਡ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ |ਫਲੋਰਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਉਤਪਾਦ

 • ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ Ⅰ

  ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ Ⅰ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਕਿਸਮ I ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

 • ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ Ⅱ

  ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ Ⅱ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓਵਾਇਰਸ ਕਿਸਮ Ⅱਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

 • Enterovirus 71 (EV71)

  Enterovirus 71 (EV71)

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੱਥ-ਪੈਰ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਓਰੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬ ਅਤੇ ਹਰਪੀਸ ਤਰਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੋਵਾਇਰਸ 71 (EV71) ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।

 • ਐਂਟਰੋਵਾਇਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ

  ਐਂਟਰੋਵਾਇਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ

  ਇਹ ਉਤਪਾਦ oropharyngeal swabs ਅਤੇ ਹਰਪੀਜ਼ ਤਰਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।ਇਹ ਕਿੱਟ ਹੱਥ-ਪੈਰ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ।

 • ਹਰਪੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸਮ 1

  ਹਰਪੀਜ਼ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸਮ 1

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਹਰਪੀਸ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਵਾਇਰਸ ਟਾਈਪ 1 (HSV1) ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ, ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਈਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ

  ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ, ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੋਈਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ

  ਕਿੱਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕੋਮੇਟਿਸ (ਸੀਟੀ), ਨੀਸੀਰੀਆ ਗੋਨੋਰੀਏ (ਐਨਜੀ) ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।ਅਤੇਪੁਰਸ਼ ਯੂਰੇਥਰਲ ਸਵੈਬ, ਮਾਦਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵੈਬ, ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੋਨੀਅਲ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਲ ਯੋਨੀਨਾਈਟਿਸ (ਟੀਵੀ), ਅਤੇ ਜੈਨੀਟੋਰੀਨਰੀ ਟ੍ਰੈਕਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 • ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ (ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਇਮਯੂਨੋਸੇ)

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 (VB12) ਦੀ ਮਾਤਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗਾ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 (IGFBP-1)

  ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗਾ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 (IGFBP-1)

  ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਨੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ-ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਲਿਸ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ

  ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਸ ਯੋਨੀਲਿਸ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੂਰੋਜਨੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੈਕਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨਾਸ ਯੋਨੀਨਾਲਿਸ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ

  SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਨ ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਲ ਸਵੈਬ, ਓਰੋਫੈਰਿਨਜੀਅਲ ਸਵਾਬੈਂਡ ਨੱਕ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ।ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ

  ਮੈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਟੈਸਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਇਕ ਐਸਿਡ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ

  ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ (ਡੀਐਨਏ ਜਾਂ ਆਰਐਨਏ) ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਇਕਸਾਰ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

 • SARS-CoV-2, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ ਸੰਯੁਕਤ

  SARS-CoV-2, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ ਸੰਯੁਕਤ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ SARS-CoV-2, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ SARS-CoV-2 ਲਾਗ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ[1]।ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

123456ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/16