ਕੋਲੋਇਡਲ ਗੋਲਡ

ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ |ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ |ਉੱਚ ਸਟੀਕ

ਕੋਲੋਇਡਲ ਗੋਲਡ

 • ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗਾ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 (IGFBP-1)

  ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗਾ ਗਰੋਥ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 (IGFBP-1)

  ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯੋਨੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ-ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-1 ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ

  SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ SARS-CoV-2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟਿਅਮ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਨ ਨੈਸੋਫੈਰਿਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬ, ਓਰੋਫੈਰਿਨਜੀਅਲ ਸਵਾਬੈਂਡ ਨੱਕ ਦੇ ਫੰਬੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟ੍ਰੋਸਿਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ, ਮਾਈਕੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਿਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਜਾਂ ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ।ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • SARS-CoV-2, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ ਸੰਯੁਕਤ

  SARS-CoV-2, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਮ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨ ਸੰਯੁਕਤ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ SARS-CoV-2, ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A&B ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ SARS-CoV-2 ਲਾਗ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਿੰਸੀਟੀਅਲ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ, ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ[1]।ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • OXA-23 ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਜ਼

  OXA-23 ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਜ਼

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ OXA-23 ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਡਿਫਿਸਿਲ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ (GDH) ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਨ ਏ/ਬੀ

  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਡਿਫਿਸਿਲ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ (GDH) ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਨ ਏ/ਬੀ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਸ਼ੱਕੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰੀਡੀਅਮ ਡਿਫਿਸਿਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਟੂਲ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟਾਮੇਟ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ (GDH) ਅਤੇ ਟੌਕਸਿਨ A/B ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ।

 • ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਜ਼

  ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਜ਼

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਡੀਐਮ, ਕੇਪੀਸੀ, ਓਐਕਸਏ-48, ਆਈਐਮਪੀ ਅਤੇ ਵੀਆਈਐਮ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 • ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ

  ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਯੋਨੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕੀ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਖਾਰ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਖਾਰ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਬੁਖ਼ਾਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ IgM/IgG ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • HCV ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  HCV ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਰਮ/ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਵੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਸੀਵੀ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

 • ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ H5N1 ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਖੋਜ ਕਿੱਟ

  ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ H5N1 ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਖੋਜ ਕਿੱਟ

  ਇਹ ਕਿੱਟ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸ H5N1 ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਲ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।

1234ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/4